Yilai Fu

Deputy Director
fuyilai@sjtu.edu.cn Office A429

Qing Shi

Teaching Affairs Manager
shiqing@sjtu.edu.cn Office A429

Nan Jiang

International Recruitment Manager
jn129116@sjtu.edu.cn Office A429